WWF-Việt Nam: Mời thầu cạnh tranh trong nước cung cấp xe ô tô bán tải cho dự án Carbi 2 | WWF
WWF-Việt Nam: Mời thầu cạnh tranh trong nước cung cấp xe ô tô bán tải cho dự án Carbi 2

Posted on 30 November 2020

Gói thầu NCB Số 18.21 "Cung cấp xe ô tô bán tải cho Dự án Dự trữ các bon và bảo tồn đa dạng sinh học (giai đoạn 2) – Dự án CarBi 2
  1. Bên Mời thầu: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC WORLD WIDE FUND FOR NATURE TẠI VIỆT NAM (WWF-Việt Nam)
  2. Địa chỉ:  Số 6, Ngõ 18, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  3. Tên Dự án: Dự án Dự trữ các bon và bảo tồn đa dạng sinh học (giai đoạn 2) – Dự án CarBi 2
  4. Tên Gói thầu: Cung cấp xe ô tô bán tải cho Dự án Dự trữ các bon và bảo tồn đa dạng sinh học (giai đoạn 2) – Dự án CarBi 2
  5. Số hiệu Gói thầu: NCB Số 18.21
  6. Phương pháp đấu thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước một giai đoạn hai túi hồ sơ
  7. Thời gian phát hành Hồ sơ Mời thầu: từ ngày 02 tháng 12 năm 2020
  8. Thời gian hết hạn nộp Hồ sơ Dự thầu: 15:00 ngày 22 tháng 12 năm 2020
  9. Thời gian Mở Hồ sơ Dự thầu: 15:30 ngày 22 tháng 12 năm 2020
  10. Hồ sơ Mời thầu có thể được cung cấp miễn phí tại địa chỉ của Bên Mời thầu. Nhà thầu quan tâm có thể gửi email đến địa chỉ: procurement@wwf.org.vn để yêu cầu được cung cấp Hồ sơ Mời thầu qua email.
Hồ sơ Dự thầu phải được nộp cho WWF-Việt Nam không muộn hơn 15:00 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2020 qua đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp hoặc qua email procurement@wwf.org.vn. Hồ sơ Dự thầu nộp qua email cần ghi rõ tiêu đề “Gói thầu NCB Số 18.21” và có dung lượng không quá 25MB. Hồ sơ Tài chính gửi qua email phải được cài đặt Password.
Hồ sơ dự thầu nộp muộn hơn Thời gian hết hạn nộp Hồ sơ Dự thầu sẽ không được chấp nhận.