Báo cáo thường niên năm tài chính 2021-2022

Posted on 28 February 2023

Những thành tựu và kết quả của các chương trình bảo tồn của WWF-Việt Nam trong năm tài chính 2021-2022.
"Trong năm vừa qua, WWF-Việt Nam tiếp tục nỗ lực không ngừng để giải quyết những mối đe doạ lớn đối với đa dạng sinh học, đưa ra các phương pháp tiếp cận sáng tạo để thúc đẩy sản xuất thực phẩm bền vững, giảm thất thoát rác thải nhựa ra đại dương và xây dựng và thực thi các chương trình ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Chúng tôi chọn cách tiếp cận đa diện, đồng thời huy động sự tham gia của tất cả các cấp chính quyền, các tổ chức giáo dục, cộng đồng và khu vực tư nhân.

Tiếp nối những thành tựu, chúng tôi đã lên kế hoạch tối đa hoá nguồn nhân lực và tài chính của mình để thúc đẩy các chương trình có thể mang lại nguồn sinh kế ổn định, đồng thời bảo vệ các hệ thống tự nhiên giúp duy trì cuộc sống của con người và thiên nhiên. Chúng tôi dốc hết sức xây dựng một chiến lược dài hạn để Việt Nam có thể thực sự chặn đứng mất đa dạng sinh học, tạo dựng được một tương lai trong đó thiên nhiên được phục hồi. Để đạt được mục tiêu này, điều cấp bách hơn bao giờ hết đó là phục hồi các hệ thống tự nhiên đang bị suy thoái nghiêm trọng."


Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh
Giám đốc Điều hành, WWF-Việt Nam

 
 
Báo cáo thường niên năm tài chính 2021-2022
© WWF-Việt Nam