WWF-Việt Nam | Một năm nhìn lại FY23

Posted on April, 11 2024

Những thành tựu và kết quả của các chương trình bảo tồn của WWF-Việt Nam trong năm tài chính (FY) 23
"Tôi có một tầm nhìn. Sau 2 thập kỷ nữa, Việt Nam sẽ không cần huy động nhiều nguồn lực để bảo tồn thiên nhiên như hiện nay. Mỗi hành động chúng tôi làm hôm nay là để từng bước hiện thực hóa tầm nhìn này. Chúng tôi đang nỗ lực, lan tỏa sức ảnh hưởng, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và bài học thực tế, sát cánh cùng nhiều đối tác để chuyển đổi những dự án nhỏ lẻ thành các mô hình sinh cảnh được can thiệp toàn diện. Sự chuyển đổi căn bản này góp phần giải quyết ba thách thức lớn Việt Nam đang phải đối mặt: phục hồi đa dạng sinh học, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu khí hậu, và cải thiện cuộc sống của người dân.

Chúng tôi chuyển phương pháp tiếp cận sang làm việc cùng cộng đồng. Chúng tôi cam kết xây dựng và trở thành cầu nối, thấu hiểu cộng đồng và gieo trong họ niềm tự hào về mảnh đất quê hương. Chỉ với tiếp cận “toàn xã hội” chúng tôi mới có thể lập nên những quy định, giá trị chung nhằm đảm bảo thiên nhiên và con người cùng phát triển."

Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh
Tổng Giám đốc WWF-Việt Nam
WWF-Việt Nam | Một năm nhìn lại FY23
© WWF-Viet Nam