WWF Việt Nam: Mời nộp đề xuất - Tư vấn kỹ thuật tổ chức hội thảo nâng cao năng lực quản lý rác thải nhựa trên các hải đảo Việt Nam

Posted on 22 June 2022

Số hiệu gói thầu: FY22/1563
Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Dự án) được thực hiện từ năm 2020 với mục tiêu thông qua việc hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chính sách ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa và tổ chức các tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa. Những hoạt động của Dự án sẽ góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 tại Việt Nam.

Với mục đích nâng cao năng lực quản lý rác thải nhựa đại dương tại thành phố đảo và các huyện đảo, phù hợp với cách tiếp cận theo mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở Việt Nam, WWF-Việt Nam tìm kiếm nhóm tư vấn/đơn vị tư vấn chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là Tư vấn) có năng lực hỗ trợ tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực quản lý rác thải nhựa trên các hải đảo Việt Nam. 

Thông tin chi tiết về công việc và biểu mẫu tại Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Cách thức và hạn nộp hồ sơ đề xuất:

Tư vấn/nhóm tư vấn quan tâm nộp hồ sơ đề xuất đến Ban Quản lý Dự án BMU tại bqldabmu@gmail.com, và copy email: quynh.nguyenmy@wwf.org.vnprocurement@wwf.org.vn, với tiêu đề “FY22-1563 - HSQT - Tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực quản lý rác thải nhựa trên các hải đảo Việt Nam”. Hồ sơ bao gồm:
  1. Kế hoạch làm việc (bao gồm thời gian, nhiệm vụ và kết quả đầu ra), kế hoạch bố trí nhân sự tham gia vào gói công việc và sơ yếu lý lịch (CVs) của các nhân sự và chuyên gia, tư vấn.
  2. Đối với nhà thầu quan tâm là tổ chức, công ty, doanh nghiệp, hồ sơ cần bổ sung: Bản scan/photo Giấy Đăng ký Kinh Doanh, Hồ sơ năng lực, Danh mục hợp đồng tương tự;
  3. Đối với nhà thầu là các tư vấn/chuyên gia độc lập, trường hợp được lựa chọn và trước khi ký thỏa thuận/hợp đồng cần bổ sung:
  1. Đối với trường hợp chuyên gia là cán bộ đương chức đang làm việc trong cơ quan nhà nước thì phải đính kèm “Release Letter” theo mẫu tại Phụ lục 1A.
  2. Đối với trường hợp chuyên gia đang công tác/làm việc tại các cơ quan, tổ chức khác không phải cơ quan nhà nước thì phải đính kèm “Declaration Form” theo mẫu tại Phụ lục 1B.
  1. Đề xuất tài chính: kinh phí dựa trên mức trung bình mỗi ngày và chi phí khác cho các hoạt động được đề cập trong Nhiệm vụ 1 – 3, phân bổ theo các giai đoạn tương ứng với 2 lần thanh toán quy định tại Mục 5. Tham khảo mẫu Đề xuất tài chính theo Phụ lục 2.
Chỉ những hồ sơ trong danh sách rút gọn sẽ được liên hệ. Hạn nhận hồ sơ là 23 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2022.